Wet WGBO en BOPZ

De WGBO

Om uw rechten goed te kunnen waarborgen is er op 1 april 1995 de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) in werking getreden. Deze wet beschrijft de rechten en plichten van de cliënten in de zorg.

In het belang van een goede hulpverlening dienen een aantal persoonlijke gegevens te worden vastgelegd. Hiervoor wordt het zorgdossier gebruikt. De verslaglegging in het zorgdossier is vooral van belang voor de continuïteit en kwaliteit van zorg.

De bewoner heeft het recht om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn opgenomen en heeft daarmee het recht op inzage in het zorgdossier.

De WGBO biedt alle bewoners bescherming op het gebied van verpleging en verzorging. Deze wet geeft eenieder de mogelijkheid om zelf over de zorg te beslissen. Niet iedereen is hier echter te allen tijde toe in staat. Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen over uw zorg dient u alle informatie goed te kunnen begrijpen.

Indien dit moeilijk voor u is, kunt u iemand aanwijzen die als uw vertegenwoordiger uw belangen behartigt.Wij registreren dit in uw elektronisch cliëntdossier. De WGBO stelt bepaalde eisen aan het optreden van een vertegenwoordiger.

In de WGBO staat dat deze persoon ‘de zorg van een goed vertegenwoordiger’ moet betrachten. Dit betekent dat hij in het belang van de bewoner moet optreden en zoveel mogelijk moet beslissen zoals de bewoner dat zelf gedaan zou hebben. De vertegenwoordiger is ook verplicht om de bewoner zoveel mogelijk bij de beslissing te betrekken. De vertegenwoordiger kan ter verantwoording geroepen worden.

Wanneer de vertegenwoordiger eenmaal een beslissing heeft genomen over een bepaalde handeling, betekent dit niet dat de wens van de bewoner geen enkele rol meer speelt. De hulpverlening mag niet alleen afgaan op de toestemming van de vertegenwoordiger.

Bij verzet van de kant van de bewoner mag alléén ter voorkoming van ernstig nadeel een handeling worden uitgevoerd. In alle andere situaties wordt de wens van de bewoner gerespecteerd.

De Wet BOPZ

De Wet BOPZ staat voor Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. Deze wet is van toepassing op personen die in zogenoemde gesloten instellingen of afdelingen verblijven. De Verpleegafdeling binnen ons Zorgcentrum is zo’n gesloten of beschermde afdeling.

Beide wetten worden toegelicht in brochures van het ministerie van VWS. Deze brochures worden bij opname uitgereikt.