Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Medezeggenschap

Cliëntenraad

Beek & Bos heeft een cliëntenraad. Dit is een wettelijk verplicht orgaan en vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en externe cliënten van Zorgcentrum Beek & Bos. Afhankelijk van het onderwerp krijgt de cliëntenraad informatie en heeft zij tevens advies- dan wel instemmingsrecht over veranderingen die Beek & Bos wil doorvoeren. De cliëntenraad is gesprekspartner voor de bestuurder.

De cliëntenraad van Zorgcentrum Beek & Bos bestaat uit 6 leden.

De cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Zij behartigen geen individuele belangen of individuele klachten.

Tevens zal zij een bijdrage leveren aan een goede onderlinge verstandhouding en het goed functioneren van Beek & Bos in al haar doelstellingen. Dit gebeurt onder andere door middel van overleg, het geven van advies en het nemen van besluiten op basis van haar bevoegdheden, zoals vastgelegd in de Regeling Cliëntenraad.

Via het huisblad het Bosblaedje wordt u op de hoogte gehouden van hun activiteiten. Heeft u vragen, suggesties, wensen of bent u het ergens niet mee eens, aarzel dan niet om contact op te nemen met de cliëntenraad.

U kunt de cliëntenraad bereiken door te mailen naar clientenraad@beekenbos.nl

Ondernemingsraad

De kerntaak van de ondernemingsraad, bestaande uit zes personen, is het behartigen van de belangen van de medewerkers in algemene zin. De ondernemingsraad voert circa 6 keer per jaar overleg met de bestuurder en 1 maal per jaar neemt een lid van de Raad van Toezicht deel aan de overlegvergadering. Tevens participeert zij in de vergaderingen van de Arbo commissie. Volgens de WOR, wet op ondernemingsraden, hebben de leden van ondernemingsraad recht op inspraak over bepaalde onderwerpen. Dit betreft Arbo gerelateerde en personeel gerelateerde onderwerpen. Deze staan beschreven in artikel 25 (het adviesrecht van de ondernemingsraad) en in artikel 27 (het instemmingsrecht).

De ondernemingsraad is voor de bestuurder tevens een klankbord. De ondernemingsraad wordt echt gezien als een vertegenwoordiging van de medewerkers.

Naast alle onderlinge gezelligheid in de aanleunwoning ben ik graag betrokken bij Beek en Bos. Zo blijf ik op de hoogte.

Mw. Hobus (aanleunleunbewoner + lid cliëntenraad)