Medezeggenschap

Cliëntenraad

Beek & Bos heeft een cliëntenraad. Dit is een wettelijk verplicht orgaan en vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en externe cliënten van Zorgcentrum Beek & Bos. Afhankelijk van het onderwerp krijgen zij informatie en hebben tevens advies- dan wel instemmingsrecht over veranderingen die Beek & Bos wil doorvoeren. De cliëntenraad is dan ook de gesprekspartner voor de directeur.

De cliëntenraad van Zorgcentrum Beek & Bos bestaat uit 5 leden: 2 namens de bewoners van het Zorgcentrum, 1 namens de bewoners van de Verpleeghuisafdeling en 2 namens de cliënten die gebruik maken van de extramurale zorgverlening (thuiszorg, dagverzorging en servicepakket).

De cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Zij behartigen geen individuele belangen of individuele klachten.

Tevens zal zij een bijdrage leveren aan een goede onderlinge verstandhouding en het goed functioneren van Beek & Bos in al haar doelstellingen. Dit gebeurt onder andere door middel van overleg, het geven van advies en het nemen van besluiten op basis van haar bevoegdheden, zoals vastgelegd in de overeenkomst cliëntenraad-zorgaanbieder en het reglement cliëntenraad.

Via het huisblad het Bosblâedje wordt u op de hoogte gehouden van hun activiteiten. Heeft u vragen, suggesties, wensen of bent u het ergens niet mee eens, aarzel dan niet om contact op te nemen met (leden van) de cliëntenraad. U kunt uw vragen en suggesties ook mededelen tijdens het halfjaarlijks koffie-uurtje met de directeur.

Leden van de cliëntenraad:

  • Mevrouw Nelly Jansen, voorzitter
  • De heer René Muijsenberg, secretaris
  • Mevrouw Diny Jakobs, lid namens de bewoners van de Verpleegunit
  • Mevrouw Schroën-Verheijden, lid names de bewoners van het Verzorgingshuis

U kunt de cliëntenraad bereiken door te mailen naar clientenraad@beekenbos.nl

Ondernemingsraad

De kerntaak van de ondernemingsraad, bestaande uit zes personen, is het behartigen van de belangen van de medewerkers in algemene zin. De ondernemingsraad voert circa 6 keer per jaar overleg met de directie en 1 maal per jaar met het bestuur. Tevens participeert zij tweemaal per jaar in de vergaderingen van de arbocommissie. Volgens de WOR, wet op ondernemingsraden, hebben de leden van ondernemingsraad recht op inspraak over bepaalde onderwerpen, dit betreft arbogerelateerde en personeelsgerelateerde onderwerpen. Deze staan beschreven in artikel 25 (het adviesrecht van de ondernemingsraad) en in artikel 27 (het instemmingsrecht).

De ondernemingsraad is voor de directie tevens een klankbord. De ondernemingsraad wordt echt gezien als een vertegenwoordiging van de medewerkers.