Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Regels van het huis 

Inwoning

 • de bewoner dient een geldig legitimatiebewijs te hebben
 • de bewoner is verplicht een geldig indicatiebesluit te hebben
 • de bewoner is verplicht een ziektekostenverzekering te hebben
 • de bewoner is verplicht tegen betaling zijn/haar kleding te laten coderen

Appartement

 • indien elektrische apparaten volledig uitgeschakeld kunnen worden, is het de bewoner niet toegestaan deze elektrische apparaten in de stand-by stand te laten staan, dit uit veiligheidsoverwegingen en in het kader van energiebesparing
 • het boren van gaten, het aanbrengen en verplaatsen van elektriciteitspunten en het timmeren in wanden, deuren en kozijnen mag uitsluitend geschieden in overleg met en door de technische dienst
 • de bewoner mag in het appartement gebruikmaken van de bestaande telefoonaansluiting en CAI- aansluiting. Dit dient de bewoner te regelen met de zorgmanager. Het abonnement loopt via Beek & Bos en de kosten worden doorberekend aan de bewoner

Veiligheid

 • het is alleen toegestaan het gebouw door de officiële ingangen te betreden
 • het gebruik van de uitgangen in de trappenhuizen is alleen toegestaan in geval van nood
 • alleen de door Beek & Bos verstrekte kookplaatjes zijn toegestaan
 • de bewoner dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen bij een calamiteit

Kapper en pedicure

Indien de bewoner gebruik wil maken van de kapper en/of de eigen pedicure is dit voor eigen rekening. Voor voetverzorging van onze bewoners maakt Beek & Bos gebruik van een pedicure (voor rekening van Beek & Bos). De medische voetverzorging is voor eigen rekening (of zorgverzekering).

Rookbeleid

Binnen Beek & Bos geldt voor de openbare ruimtes een rookverbod. In het eigen appartement van de bewoner is roken wel toegestaan. Dit geldt echter niet, wanneer de bewoner een zuurstoffles op zijn/haar appartement heeft staan.

Arbeidsomstandigheden

Het is de wettelijke taak van de organisatie om haar werknemers hulpmiddelen te verschaffen ter verkleining van arbeidsrisico’s en ter voorkoming van gezondheidsklachten. In dit kader wordt de bewoner geacht medewerking te verlenen bij het inzetten van deze hulpmiddelen. Bijvoorbeeld wanneer de bewoner niet meer kan staan, moet hij/zij uit bed getild worden. Dit is te belastend voor de verzorgende. Om de bewoner toch te kunnen helpen, wordt hij/zij uit bed getild door middel van een tillift. De bewoner dient hier aan mee te werken.

Algemeen

 • iedereen, zowel bewoners als personeel, gaat respectvol met elkaar om. Er wordt geen ongewenst gedrag geuit, zoals pesten, discriminatie of seksueel ongepast gedrag
 • indien materiaal dat door Beek & Bos ter beschikking gesteld is aan de bewoner of eigendom is van Beek & Bos door oneigenlijk gebruik (onherstelbaar) beschadigd raakt, of niet meer functioneert, of wordt vermist, dan worden de kosten van reparatie/vervanging aan de bewoner doorberekend
 • facturen die door Beek & Bos aan de bewoner worden verstuurd, dienen binnen 2 weken na ontvangst van de factuur betaald te worden
 • het houden van huisdieren is toegestaan mits deze door de bewoner zelf verzorgd worden. Dit moet vooraf – voor verhuizing naar het Zorgcentrum - met de zorgmanager worden besproken.
 • bij verhuizing naar het Zorgcentrum dient de bewoner de aansluiting van het kabelabonnement op het huisadres zelf te beëindigen
 • indien de bewoner het appartement definitief verlaat in geval van vertrek of overlijden, dient de bewoner of diens nabestaande(n) ervoor zorg te dragen dat het appartement kaal wordt opgeleverd. Dit wil zeggen dat de gehele inrichting verwijderd dient te zijn (is niet de inventaris beschikbaar gesteld door Beek & Bos), tenzij anders is overeengekomen.

Privacy

Wij hebben continu aandacht voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. We geven niet zomaar iemand informatie over u of onze medewerkers aan anderen; daar hebben wij duidelijke afspraken over gemaakt.

U kunt ons Privacyreglement en onze Privacyverklaring hier downloaden. (downloads nog toevoegen)

Wij behouden ons het recht voor deze documenten aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.