Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zorgcentrum Beek & Bos is zo’n instelling en wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI stelt. Om het voor u zo transparant mogelijk te maken leest u hieronder een antwoord op alle eisen en voorwaarden die door de Belastingdienst aan de ANBI worden gesteld.

ANBI formulier Beek en Bos

Naam van de instelling

(Stichting) Zorgcentrum Beek & Bos

Post- en bezoekadres

Zorgcentrum Beek & Bos

L'Unionlaan 1  6093 GE  Heythuysen

Telefoon:  0475 39 17 00

E-mail: ​info@beekenbos.nl

Website: www.beekenbos.nl

RSIN/fiscaalnummer

002979482

Doelstelling van Zorgcentrum Beek & Bos zoals in statuten beschreven:

 • Aan personen verblijf, verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling te verschaffen.
 • De huisvestiging van personen, in beginsel van een ieder, doch in het bijzonder van ouderen.
 • Het verlenen van maatschappelijke zorg aan de bewoners van het zorgcentrum, aan de bewoners van de zelfstandige woningen behorende bij het zorgcentrum en aan personen die gebruik maken van zorg- en/of dienstverlening door het zorgcentrum.
 • De voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het beleven van een zinvolle levensperiode overeenkomende met de leeftijd van genoemde doelgroepen.
 • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • Het stichten, in eigendom verkrijgen, in stand houden van en exploiteren van het zorgcentrum.
 • Het in eigendom, huur en/of gebruik verkrijgen van ruimten waarin ook buiten het zorgcentrum, zorg kan worden geboden.
 • Het verwerven van de nodige middelen en het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel.
 • Het aantrekken van vrijwilligers ter bevordering van het welzijn van cliënten.
 • Met de personen ten behoeve van wie de stichting werkzaam is overeenkomsten te sluiten in zake het verlenen van zorg.
 • Het samenwerken met andere organisaties, die zich (mede) ten doel stellen huisvesting, verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling.
 • Alle andere wettige middelen welke met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stategisch beleidsplan 2017-2022

Via de volgende link kunt u ons strategisch beleidsplan downloaden:Strategisch beleidsplan Zorgcentrum Beek & Bos 2017-2022

Raad van Toezicht

 • Mevr. J.M.J. Ketelaar (voorzitter)
 • Mevr. R. Hendrikx
 • Dhr. R. Jütten
 • Mevr. S.M.H. van der Laak
 • Dhr. R. van den Heuvel

Beloningsbeleid

Volgens de CAO VVT

Financiële verantwoording

Ons financiële jaarverslag wordt gepubliceerd via de website www.jaarverslagenzorg.nl , een website van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Kijk bij ‘zoek jaarverslagen’. Bij de instellingsnaam vult u Zorgcentrum Beek & Bos in en de plaats Heythuysen. U kunt vervolgens ons financiële jaarverslag inzien.